การจอง

1. เลือกโปรแกรมหรือแพ็คเกจที่ท่านสนใจ แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อทำการเช็คที่ว่าง

2. หลังจากเจ้าหน้าที่คอนเฟิร์มที่ว่าง  คุณลูกค้าสามารถชำระเงินมัดจำ 50 % เข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านสะดวก


ช่องทางการชำระเงิน ชื่อบัญชี น.ส.พิชชาภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐดี

ธ.ไทยพาณิชย์   เลขที่ 633-247-4777

ธ.กสิกรไทย      เลขที่  574-206-8090 

Paypal :  https://paypal.me/Phuketmultitravel


หลังโอนเงิน

1.หลังจากชำระเงินมัดจำเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ส่งหลักฐานการชำระเงินให้กับเจ้าหน้าที่

ทางเมล์ pkmultitravel@gmail หรือ

Line ID : phuketmultitravel  

เพื่อออกเอกสารการจองและเอกสารยืนยันการรับเงิน

 

2.รอเจ้าหน้าที่ออกเอกสารการจองและส่งให้ลูกค้าภายในเวลา 2 วัน

** หากเกิน 2 วันทำการ คุณลูกค้ายังไม่ได้รับเอกสารยืนยันการจองใด รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยด่วนค่ะ 

เงื่อนไขการยกเลิก

**เงื่อนไขการยกเลิก**

-     กรณีจองห้องพักอย่างเดียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะ

**กรณีจองแบบ วันเดย์ทริป**

  1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 15 วัน
    ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมด แต่ต้องขอหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืนแก่ลูกค้านะคะ ตามรายการที่ทางธนาคารหักจริงนะคะ
  2. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ
    ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด ยกเว้นกรณีเกิดปัญหาที่เรือไม่สามารถออกได้ ทางบริษัททางเรายินดีคืนเงินให้ตามจำนวนที่ลูกค้าชำระมา โดยหักค่าธรรมเนียมการโอนคืนตามรายการที่ธนาคารหักจริงนะคะ

กรณีจองแบบแพคเกจ

  1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทางมากกว่า 45 วัน
    ทางบริษัทฯคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาทจากยอดมัดจำนะคะ 
  2. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมดนะคะ

**กรณีจองห้องพักในช่วงราคาโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณีนะคะ**

**  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและไม่คืนเงินในการจองทั้งหมด กรณีเกิดภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ